Záverečné stanovisko k POH KK na roky 2021 - 2025

 24.11.2023

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, ako príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie týmto zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: "Program odpadového hospodárstva Košického kraja a roky 2021 - 2025".

Záverečné stanovisko si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >