Súčasnosť

Štítnik je stredne veľká obec v severnej časti okresu Rožňava, v malebnom prostredí prekrásnych prírodných scenérií, kopcov a dolín, kde sa nadmorská výška pohybuje v rozmedzí 262 až 851 m n.m.

Ctibor Štítnický

Ráno v Gemeri

úryvok

Preberaj, vetrík, v píšťalôčkach vŕbového prútia,
znej, symfónia detských liet,
hmly, rastúce na horách, drahí rodní ľudia,
starý a nikdy nestratený svet.

Na katastrálnom území obce sa spája NP Slovenský kras s útvarom Plešivská planina na Slovenské Rudohorie a celková rozloha predstavuje 3454 ha. Rovinným až vrchovinným povrchom chotára preteká Štítnický potok, do ktorého ústia potoky z troch okolitých dolín.

Obec Štítnik patrí do územného obvodu Rožňava a podľa pôvodnej rajonizácie osídlenia SR bola strediskovým sídlom. Postavenie spádovej obce pretrváva až dodnes, ako centra tunajšieho Mikroregiónu Štítnická dolina, matričného obvodu a stavebného  úradu. Obec a jej historické pamiatky sú súčasťou Gotickej cesty na Gemeri a Európskej železnej cesty.

Prírodné bohatstvo a miestna ekonomika

Chránené územie zaberá 19 % z celkovej výmery, a tvorí ho predovšetkým krasový útvar Plešivská planina – biotop s najbohatším druhovým spektrom arachnofauny a prírodnými rezerváciami (napr. Železné vráta). Územím sa prelína aj ochranné pásmo Ochtinskej aragonitovej jaskyne zapísanej v zozname UNESCO. Nachádzajú sa tu rôzne prírodné zákutia, studničky, potôčiky a miestne biocentrá. Životné prostredie nie je narušené väčšími zásahmi človeka.

Celkovú rozlohu územia tvoria lesy 61,8 %, poľnohospodárska pôda 33,2 %, zastavané plochy 3,42 % a vodné plochy. Pôdohospodársky pôdny fond obhospodarujú: Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Štítnik, poľnohospodárke družstvo v Roštári, Gočaltove a Honciach, samostatne hospodáriaci roľníci. V obci sa dvaja podnikatelia venujú stolárstvu, pričom jeden z nich má vlastnú pílu a výrobňu paliet.

Obyvateľstvo

Podľa posledného sčítania v r. 2001 tu žilo1523 obyvateľov a k 31.12.2004 bolo v obci evidovaných 1497 občanov. Národnostná štruktúra obyvateľstva je zväčša slovenská (91%). Podľa náboženského vyznania sa obyvateľstvo člení na evanjelické augsburského vyznania (703) a rímsko - katolícke (230). V obci prevažuje zástavba rodinných domov, ktoré tvoria 81 % domového a bytového fondu.

Občania sa v obci organizujú prostredníctvom: klubu dôchodcov, cirkevného speváckeho zboru, zboru pre občianske záležitosti, dobrovoľného hasičského zboru, telovýchovnej jednoty, turistického združenia, šachového klubu, zväzu včelárov a poľovníckeho združenia.

Infraštruktúra a služby

Väčšina domácnosti je napojená na spoločný vodovod, obec je plynofikovaná, čiastočne odkanalizovaná, s malou čističkou, ktorá slúži pre zdravotné stredisko a obecné nájomné byty. Nachádza sa tu pošta, pobočka slovenskej sporiteľne, obvodné oddelenie policajného zboru, materská a základná škola, SOU poľnohospodárske, pričom obec prevádzkuje zdravotné stredisko (2 praktický lekári, gynekológ, lekár pre deti, očná optika, lekáreň), kultúrny dom, knižnicu, expozíciu k Európskej železnej ceste, dom služieb a skládku TKO.

V obci existuje pestrá sieť obchodov a služieb: potravinárske, ovocie a zelenina, vinotéka, kvetinárstva, textil, elektro, drogérie, rozličný tovar, kaderníctvo a holičstvo,  záložňa, pneuservis, stavebniny, zahradkárske  a chovateľské potreby, pohostinstvá, reštaurácia.

Turistické ubytovanie zabezpečuje chalupa Danka, Hostinec u Wintnera.