Základná škola

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Smolková

Adresa školy:
Základná škola v Štítniku
Školská 295
049 32 Štítnik

+421 58 79 31 330
zs_stitnik@stonline.sk
http://zsstitnik.sk

Škola bola postavená v roku 1966. Je pavilónového typu. V pavilónoch sa nachádza 15 učební, 2 odborné učebne, dielňa telocvičňa a školská jedáleň.

O nás

Na škole pracuje kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa žiakom venuje nielen v čase vyučovania, ale aj v mimoškolských aktivitách vrámci krúžkov.

Čo ponúkame

 • vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka,
 • možnosť získať zručnosť pri práci s počítačom
 • športové aktivity v telocvični, v prírode - množstvo turistických akcií,
 • mimoškolské aktivity v záujmových kružkoch,
 • návštevy divadelných predstavení, múzeí, galérií,
 • prácu v školskom klube detí,
 • stravovanie v školskej jedálni,
 • každoročne plavecký a lyžiarsky kurz

Mimovyučovacie aktivity (záujmové krúžky):

 • Anglický a nemecký jazyk
 • Náboženská výchova
 • Chemici poznávajú Slovensko
 • Volejbalový krúžok (dievčatá)
 • Hudobno - pohybový krúžok
 • Historicko - prírodovedný krúžok
 • Mladé gazdinky
 • Turisticko - branný krúžok
 • Internetový krúžok
 • Modelovanie a aranžovanie
 • Literárno - dramatický krúžok
 • Pomoc slabším žiakom
 • Riešenie matematicko - fyzikálnych problémov
 • Vybíjaná
 • Tanečný krúžok
 • Šachový krúžok