Samospráva

Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Štítnik
Námestie 1.mája 167
049 32 Štítnik

E-mail: obecnyurad@obecstitnik.sk

Telefón (sekretariát): +421 58 788 37 90

GPS 48° 39,5940´ N  20° 21,8142´ E

Obec je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Štítnická dolina, do ktorého patria nasledovné obce:

Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

Kontakty:

+421 58 788 37 91 - Belányi Ladislav (starosta obce, fax)
+421 58 732 55 65 - Mgr. Tišliarová Emília (účtovníčka)
+421 58 788 37 90 - Ing. Vilimová Margita, PhD. (sekretariát)
+421 58 788 37 92 - 0902906476 -Bc. Horváthová Viera (dane a poplatky)
+421 58 788 37 92 - 0902906476 - Mgr.Závodská Erika (služby, nájom)
+421 32 64 00 234 - Rogosová Jana (matrika, ev. obyvateľov)
+421 58 788 10 75 - 0902906471 - Olexová Erika (stavebný úrad, mikroregión)

Starosta obce:

Ladislav Belányi

Zástupca starostu obce:

Ondrej Kalina

Obecné zastupiteľstvo:

Pavol Belányi,  Ondrej Kalina, Róbert Krága, Ing. Marek Kuzma, Peter Lipták,   Mgr. Peter Vester ml., Ing. Štefan Vido, Mgr. Yveta Zdechovanová, Ján Zobola

Komisie:

  • Finančná a správy obecného majetku, pre podnikanie a služby - predseda: Ondrej Kalina

členovia: Ing. Katarína Zajacová, Ján Zobola

  • Verejného poriadku a sťažností - predseda: Pavol Belányi

členovia: Peter Lipták, Mgr. Milan Stančo

  • Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a ochrany životného prostredia - predseda: Mgr. Yveta Zdechovanová

Ján Zobola, Ing. Margita Vilimová PhD.

  • Vzdelávania, športu a mládeže, kultúry a záležitostí ZPOZ-U, sociálnej a bytovej výstavby - predseda: Mgr. Peter Vester

členovia: Ing. Marek Kuzma,  Róbert Krága, Ing. Katarína Zajacová

  • Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda: Ing. Štefan Vido

  všetci poslanci OZ

Hlavný kontrolór:  

Veronika Hlaváčová