Materská škola

Riaditeľka školy: PaedDr. Andrea Vidová

Adresa školy:
Materská škola v Štítniku
Jelšavská 318
049 32 Štítnik

+421 58 79 31 236
msstitnik@gmail.com

Okienko do materskej školy

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť i kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom i rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov. Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. Darí sa nám ich pravidelne dopĺňať. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí. Jedinečnosť našej materskej školy spočíva aj v takmer rodinnom charaktere budovy. A tak sa tu všetci poznáme, vidíme, stretávame ako jedna rodina. Svoje miesto má na škole aj krúžková činnosť výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka, krúžok tanečno-pohybový . Sme školou, ktorá je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie , Adamko hravo a zdravo a z tohto vychádzajú tiež niektoré naše aktivity.

Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí

  • je zodpovedným návodom na riešenie dlhodobých problémov podpory a ochrany zdravia našich detí
  • je koncepčne prepojený na Program výchovy a vzdelávania detí MŠ a na prvouku 1. a 2.ročníka ZŠ
  • prehlbuje vedomosti detí, inšpiračne ich motivuje a vychováva k zodpovednejšiemu vzťahu voči najzákladnejším hodnotám zmysluplného života
  • prebúdza záujem o prirodzenú skúsenosť generácií, overené pravdy zdravého rozumu a kultúru regiónov
  • nie je poplatný žiadnemu z módnych smerov, ale je pôvodným dielom tímu odborníkov, ktorým osud zdravia a šťastia našich detí leží na srdci
  • je odborne garantovaný Úradom verejného zdravotníctva SR
  • je odporúčaný Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR

Symbolom projektu je mimická bábka „Adamko“, pôvodné autorsky premyslené chránené dielo. Je to učebná pomôcka, úzko previazaná s tvorivými úlohami pre deti. Projekt rozvrhnutý do troch rokov sa opiera o pracovné zošity obohatené o aspekt výchovy prosociálnej a enviromentálnej. Pre predškolákov sú to ADAMKOCKY ZDRAVIA, ktoré ponúkajú aj riešenia z oblasti rozvoja grafomotoriky. Taktiež aj mnoho nápadov pre pedagógov, s príťažlivými a zároveň nenáročnými námetmi na citovú výchovu, všestranný rozvoj vnímavosti a tvorivosti detí. Adamkove kocky zdravia sa tento školský rok zamerajú na „Rodinu“ a „Ochranu prírody“. V duchu týchto tém sa budú niesť aj vedomostné dopoludnia v našej MŠ. Projekt podpory zdravia bol po prvý raz prezentovaný v roku 2004 na celoslovenskej vedeckej konferencii 31. Dni Ivana Stodolu. V súčasnosti sa projekt deťom prihovára časopisom „Adamko“ a samostatnými rubrikami v cyklických programoch „Halabala“(Sro) a „Gombík“(STV)