Stavebný úrad a Matričný úrad

Kancelária stavebného úradu

Erika Olexová

+421 58 788 10 75
obec.stitnik@stonline.sk

Stavebným úradom je obec s účinnosťou od 1. januára 2003 a pôsobnosťou stavebného úradu je výkonom štátnej správy. Spoločný obecný úrad so sídlom v Štítniku bol zriadený dňom 1. 3. 2003 na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej účastníkmi je 16 obcí zastúpených starostami a to: obec Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rozložná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik a obec Gemerská Poloma.

V spoločnom obecnom úrade je zabezpečovaný  prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a to na úseku:

  • ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • vodnej správy v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení     niektorých zákonov (vodný zákon)
  • územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel
  • pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení jeho noviel
  • ochrany pred povodňami
  • ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení jeho noviel

Spoločný obecný úrad vykonáva štátny stavebný dohľad, evidenčnú činnosť obce ako stavebného úradu a poskytuje informácie do informačného systému o výstavbe, archivuje všetky dokumenty v súlade so všeobecnými predpismi o nakladaní s písomnosťami a archivovaní, vykonáva spravodajskú činnosť obce a plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle paragrafu 18 zákona 4. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení jej noviel.

Matrika

Názov úradu: Obec Štítnik - Matričný úrad v Štítniku

Korešpondenčná adresa: Obecný úrad - Matrika, Nám.1.mája 167, 04932 Štítnik

Kancelária matričného úradu sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu, Nám. 1. mája 167, Štítnik

Matrikár: Rogosová Jana

+421 32 64 00 234

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Streda 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 - 14:00

Do matričného obvodu Štítnik patria obce: Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Honce, Rožňavské Bystré, Markuška, Hanková, Slavoška, Petrovo, Brdárka, Koceľovce.

Pre matričný obvod Štítnik sú stanovené sobášne dni:  Streda 14,00 - 16,00 Sobota 14,00 - 16,00

Na matričnom úrade sa nachádzajú knihy z bývalých matričných obvodov: Rožňavské Bystré, Roštár, Štítnik a to od roku 1895 až do dnes.

Matričný úrad vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území matričného obvodu. Okrem údajov o narodená, uzavretí manželstva a úmrtí, úrad zapisuje údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie, alebo

overenie osobného stavu o osvojení, určení otcovstva, rozvode manželstva. Matričný úrad tiež plní oznamovaciu povinnosť o údajoch v matrike, alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným úradom čo vyplýva z osobitného predpisu.

Matričný úrad zabezpečuje nasledovnú agendu:

  • zabezpečuje občianske obrady na požiadanie občanov
  • osvedčovanie podpisov a listín

Stavebné činnosti

Verejná vyhláška - návrh na vydanie územného rozhodnutia líniove

Nový sadzobník správnych poplatkov - stavebná správa

Žiadosť o povolenie na výrub dreviny rastúcej mimo lesa

Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie

Vyvlastňovacie rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Povolenie na odstránenie stavby

Stavebné povolenie

Žiadosti o vydanie stavebných povolení

Ohlásenie drobnej stavby

Potrebujete: doručiť vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“ .

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Príloha: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia