Kostoly

KOSTOL EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU ŠTÍTNIK

Prehliadku kostola je možné si dohodnúť mimo letnej turistickej sezóny na telefónnom čísle 0907337855 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na stitnik@ecav.sk .

Prehliadka kostola prebieha počas turistickej sezóny (Júl - august) od pondelka do piatku v čase od 10:00- 12:00 a 13:00 do 15:00, v sobotu od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 a v nedelu od 13:00 do 15:00


KOSTOL EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA  SLOVENSKU  ŠTÍTNIKKostol začali stavať v 14. storočí ako trojloďovú baziliku. Interiér kostola zdobí napr. výjav Volto Santo, predstavujúci postavu Krista odetú v bohatom rúchu, s rozopätými rukami, stojacu pred ornamentálne znázorneným krížom. Ďalej sú to svojským a veľmi zaujímavým spôsobom znázornené alegórie slobodných umení, cyklus siedmich cirkevných sviatostí, postavy svätcov, poprsia prorokov a Sibýl s mnohými zaujímavými doplňujúcimi detailami. Najväčším zásahom do stavby je mohutná veža, postavená na západnej strane kostola a zaklenutá v prízemí neskorogotickou rotujúcou klenbou s pretínajúcimi sa rebrami. Začiatkom 16. storočia vznikol malý kamenný organový chór so starým neskorogotickým organom, vloženým do renesančnej skrine. Chór spolu s organom patrí medzi najzaujímavejšie pamiatky tohto druhu.

Okrem cennej maliarskej a sochárskej výzdoby je početná zbierka starých výšiviek a kalichov. Zaujímavosťou sú lavice, stallá a chóry zdobené ľudovou maľbou alebo bohatou drevorezbou, ktorá našla uplatnenie i v bohato zdobených epitafoch na stenách objektu, pochádzajúcich prevažne zo 17. storočia.

Stredoveká stavba evanjelického kostolaStredoveká stavba evanjelického kostola je v súčasnosti pozoruhodná najmä neskorogotickou architektúrou s pôvodnými architektonickými detailami, zaujímavým zariadením, ale predovšetkým pre mimoriadne hodnotné nástenné maľby, ktoré prakticky pokrývajú všetky steny objektu a vzhľadom na jeho vývin sú zachované miestami vo dvoch, výnimočne až v troch farebných vrstvách. Najstaršie maľby pochádzajúce z poslednej tretiny 14. storočia sú vytvorené podľa talianskych predlôh. Mladšie vznikali v 15. a 16. storočí pod vplyvom nemecko - českej orientácie a predstavujú rôzne v stredoveku obľúbené náboženské cykly, postavy apoštolov, svätcov, ale aj postavy súčasníkov, ktoré tvorcovia nástenných malieb videli okolo seba; tak medzi nimi nájdeme aj maľby znázorňujúce pracovné úkony a vtedajšie pracovné nástroje.

Vďaka týmto prednostiam bol evanjelický kostol v Štítniku vyhlásený dňa 24. 4. 1970 za národnú kultúrnu pamiatku (nástenné maľby boli navrhnuté do zoznamu UNESCO). Pochádza zo r. 1100, kedy bola vystavaná súčasná sakristia. Východná časť kostola bola ukončená r. 1409.Južná loď pochádza z poslednej tretiny 15. storočia. Kostol má nádherné fresky zo 14. – 16. storočia, ktoré maľovali talianski majstri z najchýrnejšej stredovekej freskárskej školy v meste Lukka. Veľmi cenné je aj vnútorné zariadenie kostola:

  • Oltároltár pozostávajúci z drevených tabuľových malieb, ktoré maľoval pražský kráľovský maliar holandského pôvodu Hans van Achen,
  • kazateľnica s plastikami evanjelistov a biblickými výjavmi14. storočia, dokončený bol v poslednej tretine 15. storočia,
  • krstiteľnica kovová z r. 1454, vážiaca 1,5 q,
  • epitafy s maľbami, náhrobné dosky, mortuáriá;
  • orgán, jeden z najstarších na Slovensku neskôr umiestnený do renesančnej skrine – i dnes v dobrom používanom stave,
  • ďalší organ vytvorený v barokovom slohu, ktorý sa používa počas bohoslužieb. 


KOSTOL SV. JÚDU TADEA postavený v polovici 18. storočia.

Barokový rímskokatolícky kostol postavený v roku 1753. Kostolu dominuje drobná veža vstavaná do štítového priečelia má pôvabnú šindľovú striešku. Hlavný oltár - mobiliár je neskoro barokový, bočný oltár podonnerovskej tradície z r. 1750. V interiéri sa ďalej nachádza rokoková kazateľnica z čias stavby kostola, krstiteľnica a spovednica.

KOSTOL  SV. JÚDU TADEA KOSTOL  SV. JÚDU TADEA

Na námestí sú poschodové meštianske domy, spomedzi ktorých vyniká rokokový palác s figurálne stvárneným štítom, predstavaným portikom a náročnou šťukovou výzdobou fasády postavený v druhej polovici 18. stor.. V 19. stor. tu bolo sídlo tzv. Štítnickej Concordie, ktorá združovala všetky železiarske podniky na okolí. Architektonické stvárnenie budov, existencia námestia, ako zachované črty mestskosti sa zaslúžili o to, aby táto časť obce bola vyhlásená za pamiatkovú zónu.