SOŠ technická

Adresa:

SOŠ technická Rožňava

Pracovisko Štítnik                             
Jelšavská 317
049 32 Štítnik                                          

Riaditeľ školy:

+421 58 7322646 - spojovateľka
+421 58 7885666 - riaditeľka
https://sostrv.edupage.org/
sourv@ke.telecom.sk

História

V Štítniku bola v roku 1954 založená 1-ročná Poľnohospodárska učňovská škola (PUŠ) s odborom pestovateľ, ako reakcia na potreby poľnohospodárskej prvovýroby regiónu Rožňavy. V roku 1955 pribudol odobor chovateľ, takže škola mala zo začiatku 2 triedy. V školskom roku 1957/58 sa pri učňovskej škole zriadila aj 2-ročná Poľnohospodárska majstrovská škola (PMŠ) s odborom chovateľ. Po ukončení odboru chovateľ bol zriadený odbor pestovateľ. Od školského roku 1958/59  sa príprava na Učňovskej škole predĺžila na 2 roky.

V roku 1961 skončila PMŠ a PUŠ sa zmenila na Poľnohospodárske odborné učilište (POU) s 3-ročným odborom záhradník.

V Jelšave bola PUŠ založená v roku 1955, ktorá sa v roku 1961 zmenila na POU s odbormi poľnohospodár mechanizátor a pestovateľ mechanizátor. V roku 1972 sa POU Jelšava zlúčilo s POU v Štítniku pri zachovaní uvedených odborov. Odbor záhradník skončil v roku 1981. Od školského roku 1980/81 boli zavedené novo koncipované učebné odbory, a to 3-ročný odbor chovateľ a 2-ročný odbor poľnohospodárska výroba.

Od 1. 9. 1982 bolo učilište zaradené do siete stredných odborných učilíšť poľnohospodárskych a súčasne bol zaradený aj 3-ročný odbor strojník pre poľnohospodársku výrobu.

V školskom roku 1987/88 bol otvorený učebný odbor stolár pre stavebno-stolársku výrobu a neskôr sa znova začala prípava v učebnom odbore záhradník.

V školskom roku 1991/92 sa pri SOUP v Štítniku zriadila Stredná poľnohospodárska škola, ktorá bola neskôr nahradená študijným odborom agropodnikateľ zameranie poľnohospodárska prevádzka a v súčasnosti aj zameranie turistika na vidieku.

Od založenia školy opustilo brány školy vyše 1800 absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do výrobného procesu nášho poľnohospodárstva. Postupným budovaním 3,5 ha areálu sa vytvorili výborné podmienky pre vykonávanie teoretického ale aj praktického vyučovania. Žiaci majú k dispozícii modernú telocvičňu s posilňovňou, učebňu výpočtovej techniky so sieťou počítačov napojených na internet, učebňu strojopisu, ako aj ďalšie odborné učebne. Škola sa aktívne zapojila do vedeckých výskumov v oblasti Záchrany a ochrany ohrozeného genofondu rastlín na Slovensku ako aj do vedeckej úlohy Pestovania trste obecnej. Obe úlohy sa riešili v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Škola prostredníctvom produktívnych prác žiakov, ktoré zvyšujú kvalitu prípravy žiakov, ponúka služby pre verejnosť, napríklad množiteľské pestovanie ovocných drevín, pestovanie kvetov pre mestskú výsadbu, práce vykonávané s poľnohospodárskou mechanizáciou a ďalšie. Už tradične škola poskytuje služby v oblasti vzdelávania pre poľnohospodársku verejnosť formou kurzov, napríklad kurz na obsluhu obilných kombajnov. V nasledujúcich rokoch mienime podporiť rozvoj cestovného ruchu otvorením študijného odboru agropodnikateľ zameranie turistika na vidieku.

Našim prvoradým cieľom je zodpovedná plnohodnotná príprava adaptabilných mladých ľudí, schopných uplatniť sa aj mimo poľnohospodárstva.