Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytova

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZ - ukončená platno

VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o určení výšky príspevku na str

Všeobecné záväzné nariadenia o chove a držaní zvierat -zrušené

VZN obce Štítnik o určení pravidiel času predaja v obchodoch a č

VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

VZN o poskytovaní dotácií - ukončená platnosť

VZN o čistote a verejnom poriadku - ukončená platnosť

VZN o trhovom poriadku obce Štítnik

VZN o názve ulíc a VP

VZN č.2/7/2007 o pdmienkach poskytovania finančných príspevkov z

VZN o nakladaní s KO a DSO

VZN o hosporárení a nakladaní s majetkom obce

VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Št

VZN O MIESTNYCH DANIACH a MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE O

VZN - Požiarny poriadok obce Štítnik

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Štítnik

VZN o umiestňovaní volebných plagátov

VZN Obce Štítnik o zákaze požívania alkoholických nápojov na vym

VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov - zrušené

VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Z a D č. 2

VZN č. 1/2017 o dotáciách a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017

VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov

VZN o určení stravného 2011 - ukončená platnosť

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ži

VZN o spádovej materskej školy zriadenej obcou