Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytova

  VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZ - ukončená platno

  VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE.

  VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o určení výšky príspevku na str

  Všeobecné záväzné nariadenia o chove a držaní zvierat -zrušené

  VZN obce Štítnik o určení pravidiel času predaja v obchodoch a č

  VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

  VZN o poskytovaní dotácií - ukončená platnosť

  VZN o čistote a verejnom poriadku - ukončená platnosť

  VZN o trhovom poriadku obce Štítnik

  VZN o názve ulíc a VP

  VZN č.2/7/2007 o pdmienkach poskytovania finančných príspevkov z

  VZN o nakladaní s KO a DSO

  VZN o hosporárení a nakladaní s majetkom obce

  VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Št

  VZN O MIESTNYCH DANIACH a MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE O

  VZN - Požiarny poriadok obce Štítnik

  VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Štítnik

  VZN o umiestňovaní volebných plagátov

  VZN Obce Štítnik o zákaze požívania alkoholických nápojov na vym

  VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov - zrušené

  VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Z a D č. 2

  VZN č. 1/2017 o dotáciách a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017

  VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov

  VZN o určení stravného 2011 - ukončená platnosť

  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ži