Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

 16.05.2024

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1. 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a avybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13.5.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030.

Správa je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariáte na Obecnom úrade v Štítniku.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >