Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

 13.05.2024

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil oznámenie ostrategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj". Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariáte na Obecnom úrade v Štítniku.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >