Informácia o posudzovaní vplyvov na ŽP

 14.12.2023

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava zverejnil informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnnosti : Rekultivácia skládky Štítnik - II. etapa, k.ú. Štítnik

celú informáciu si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >