Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 24.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 15.03.2023 o 16:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 2.  zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z minulézo zasadnutia

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2022

6. Správa OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu za rok 2022

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy

8. Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce

9. Prejednanie návrhu zmluvy o spolupráci s OZ Rozvoj Horného Gemera

10. Návrh na vymenovanie smútočných rečníkov

11. Žiadosť p. Ivana Lalika, Malá 173, 049 32  Štítnik o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

12. Žiadosť p. Tomáša Tolnaia, Ochtiná č. 21, 049 35 Ochtiná na prenájom nebytových priestorov v budove domu služieb

13. Žiadosť p. Terézie Hlaváčovej, Nová 116/20, 049 32  Štítnik  o prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska

14. Rôzne

15. Záver

14. Rôzne

15. Záver

                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >