Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 11.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

19. riadne zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 20.10.2021 o 15:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 19. zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OZ

5. Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 7.8.2020 na prenájom pozemkov "Skládka odpadov Štítnik III. etapa"

6. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "REkonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik".

7. Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik"

8. Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19".

9. Rôzne

10. Záver

                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >