Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 24.06.2020

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku na deň 30.06.2020 o 16:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Štítnik za rok 2019

6. Schvaľovanie návrhu Záverečného účtu Obce Štítnik za rok 2019

7. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce (COOP Jednota, Revúca)

8. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce (Š. Jánoš a manž.)

9. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce (K. Bubenčíková)

10. Návrh na prevod nehnuteľného majetku obce (Mgr. M. Stančo a manž.)

11. Rôzne

12. Záver

                                                     Ladislav Belányi

                                                       starosta obce


Zoznam článkov: