Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027

 10.02.2022

Okresný úkrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil záverečné stanovsko z posúdenia strategického dokumentu, ktorý si môžete pozrieť v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod. v kancelárii starostu obce. Z predmetného dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu si môžete pozrieť aj tu...


Zoznam článkov:

1 2 >