Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce Štítnik

 30.09.2021

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Štíntik v zmysle ustanovenia 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru č. 5 a 6 o výmere podlahovej plochy 76,8 m2 nachádzajúceho sa na poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súpisné č. 168, postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 963,

na základe žiadosti p. Them Dang Van, Plešivec

Doba nájmu: podľa rozhodnutia OZ

Cena nájmu: 10,00 €/m2/kalendárny rok

Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá zásadný hospodáresky význam, obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy a záujemcovia o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich rekonštruujú a udržiavajú ich v prevádzkovom stave.

Žiadosť p. Thema Dang Van bola prerokovaná OZ dňa 14.09.2021 uznesením č. 236/2021


Zoznam článkov:

1 2 >