Vodíková stratégia Košického kraja

 02.06.2023

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o, Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente "Vodíkovú stratégiu Košického kraja".

Oznámenie si môžete pozrieť tu...

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariáte na Obecnom úrade v Štítniku.

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >