Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2026

 02.03.2022

Okresný úradk Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil oznámenie o strategickom dokumente, do ktorého môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné zhotovi kópie na Obecnom úrade v Štítniku v kancelárii starostu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. do 15.03.2022.

Dokument si môžete stiahnuť tu...


Zoznam článkov:

1 2 3 >