Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025

 24.04.2023

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenieštátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025".

Oznámenie si môžete pozrieť tu...

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariáte na Obecnom úrade v Štítniku.

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >