Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 24.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

7. zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 13.11.2023 o 15:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 7.  zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z minulézo zasadnutia

5. Voľba hlavného kontrolóra obce

6. Rôzne

7. Záver


                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >