Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 24.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

9. zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 20.3.2024 o 15:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 9.  zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z minulézo zasadnutia

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2023

6. Správa OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu za rok 2023

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy za rok 2024

8. Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2024 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Štítnik

10. Návrh na určenie cieľov a priorít rozvoja plánu sociálnych služieb Obce Štítnik 2024 - 2030

11. Návrh Programu rozvoja obce na roky 2023 - 2029

12. Prejednanie odpredaja hasičského auta značky LIAZ

13. Prejednanie žiadosti p. Milana TOmiho, Malá Maša 71, Štítnik o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

14. Prejednanie žiadosti p. Fatih Zekjiri, Letná 335/5, 048 01 Rožňava o prenájom pozemku

15. Prejednanie žiadosti p. Anny Hricovej, Záhradnícka 1, 048 01 Rožňava o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce

16. Prejednanie žiadosti p. Norberta Girmona a manž. Martiny Girmonovej, rod. Švarcovej, Ochtinská 466, 049 32  Štítnik o dokúpenie pozemku vo vlastníctve obce

17. Rôzne

18. Záver


                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >