Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 24.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 31.05.2023 o 16:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 3.  zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Schválenie programu

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení z minulézo zasadnutia

5. Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik

6. Návrh na využitie rezervného fondu

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove domu služieb pre p. Tomáša Tolnaia, Ochtiná č, 21, 049 35 Ochtiná

8. Prejednanie žiadosti p. Nikolasa Štěpána, Španielská 4, 120 00 Praha 2 na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik

9. Prejednanie návrhu na využitie "Vodného hradu"

10. Žiadosť o súhlas na použitie rozdielu z dotácie

11. Rôzne

12. Záver


                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >