Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 11.06.2021

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. riadne zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 14.09.2021 o 16:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 18. zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z minulé zasadnutia OZ

5. Prejednanie organizačnej štruktúry Obecného úradu v Štítniku

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik

9. Žiadosť obce Markuška, 049 34 Markuška, IČO: 00328499 na odber obedov zo ŠJ pri ZŠ v Štítniku, Školská 295, pre deti v MŠ Markuška, žiakov ZŠ Markuška a pre zamestnancov MŠ a ZŠ v Markuške

10. Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové a bežné výdavky - oprava chodníkov v obci

11. Rôzne

12. Záver

                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >