Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupisteľstva

 24.11.2017

Ladislav Belányi, starosta obce Štítnik, Námestie 1. mája 167

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. riadne zasadnutie Obecného zastupisteľstva v Štítniku na deň 16.06.2021 o 16:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke na radnici OÚ v Štítniku na Námestí 1. mája 167

Program 17. zasadnutia obecného zastupisteľstva

1. Otvorenie a prezentácia

2. Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z minulé zasadnutia OZ

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Štítnik za rok 2020

6. Schvaľovanie návrhu Záverečného účtu Obce Štítnik za rok 2020

7. Žiadosť o úpravu rozpočtu základnej školy a Obce Štítnik na rok 2020

8. Návrh VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole.

9. Prejednanie žiadosti p. Maroša Tomiho, Ochtinská č. 12, Štítnik o prenájom nebytových priestorov

10. Prejednanie zámeru obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (Maroš Tomi)

11. Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce

12. Rôzne

13. Záver

                                                                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >