Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce Štítnik

 03.12.2021

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce

z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Štítni v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prespisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru č. 3 o celkovej výmere podlahovej plochy 58,3 m2 nachádzajúceho sa na poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súp. č.. 168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom území Štítnik, obce Štítnik, zapísanej na LV č. 963 na základe žiadosti Mgr. Alexandra Lalika, Štítnická 321, Plešivec

Doba nájmu: doba neurčitá

Cena nájmu: 10,- €/m2/kalendárny rok za celý predmet nájmu

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy, uvedené priestory nie sú dlhodobo prenajaté.

Doba zverejnenia:

Spôsob zverejnenia: web stránka obce: www.obecstitnik.sk, úradná tabuľa obce Štítnik

V Štítniku, dňa 2.12.2021

                                                                                      Ladislav Belányi

                                                                                         starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 >