Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 01.12.2022

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru č. 3 o  celkovej výmere podlahovej plochy 70,20 m2 nachádzajúceho sa na poschodí  budovy Dom služieb, Námestie 1.mája, súpisné č .168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č.51/2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 963,

na základe žiadosti p. Tomi Maroš, Ochtinská 12, Štítnik

Doba nájmu: doba neurčitá

Cena nájmu: 10,-EUR/m2/ kalendárny rok za celý predmet nájmu

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt  pre obec  nemá zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani  nevyužívala celý objekt budovy, žiadateľ bude v priestoroch poskytovať služby občanomZoznam článkov:

1 2 3 >