Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 21.07.2022

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce

z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Štítnik v zmysle ustanvoenia 9a) odsl. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodv hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy Zdravotného strediska (hlavný vchod č. 2) o výmere podlahovej plochy 26,11 m2 nachádzajúceho sa na prízemí budovy Zdravotného strediska, Ochtinská súp. č. 447 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 519/3 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 2119

Na základe žiadosti p. Andrei Liptákovej, Ochtinská 542, Štítnik

Doba nájmu: podľa určenia OZ

Cena nájmu: 10,00 €/m2/kalendárny rok za celý predmet nájmu

Za dôvody hdoné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy a záujemca o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich bude udržiavať v prevádzkovom stave.

V Štítniku, dňa 21.07.2022

                                                                                                         Ladislav Belányi

                                                                                                           starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 >