Oznámenie o hodnotení strategického dokumentu - nízkouhlíková stratégia KSK do r. 2030

 29.10.2021

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja".

Správu o hodnotení strategického dokumentu si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 >